Hirdetmény


KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 51471

 Intézményi iktatószám: J/88/2024

 

 ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 JÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

  pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

 

Jákói Óvoda - igazgató

 Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az igazgatói megbízás a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 73. § (3) bekezdésére tekintettel határozott időre szól. Az igazgató feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése, az intézmény alapító okirata szerinti feladatok ellátása. Ellátja a köznevelésben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. Szervezi, irányítja, ellenőrzi az óvoda pedagógiai, tanügyi feladatait. Közreműködik a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban.

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

 

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: Jákó

 

Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázat kiírója Jákó Község Önkormányzata. A pályázat kiírójával kapcsolatos információt a www.jako.hu oldalon találhat.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A munkavégzés helye: 7525 Jákó, Kossuth utca 124.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Anita polgármester a nyújt a 06/82/820-090 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton, a pályázatnak Jákó Község Önkormányzata címére (7525 Jákó, Kossuth utca 124.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óvoda igazgatói álláspályázat”

 

Személyesen: Horváth Anita polgármester 7525 Jákó, Kossuth utca 124.

 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

 

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 

-              Büntetlen előélet

 

-              Cselekvőképesség

 

-              Magyar állampolgárság

 

-              Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

 

-              Erkölcsi bizonyítvány

  

Elvárt végzettség/képesítés:

 

-              6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Főiskola

 

 Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 

-              pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói/ intézményvezetői szakképzettség

 

-              az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

  

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 

-       végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

 

-       A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

-       szakmai program

 

-       részletes szakmai önéletrajz

 

-       Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

-       vezetői program

  

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.26. 00:00

 

A pályázat elbírálásának módja: A Púétv. előírásainak megfelelően az érvényes pályázatokról, valamint a megbízásról Jákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.29. 00:00

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.jako.hu ; helyben szokásos módon

 

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.01.

 

Publikálás tervezett időpontja: 2024.01.27.

  

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Állás

Megosztás: