Felhívás


Jákó Köztemető üzemeltetésére pályázati kiírás 2016

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Köztemető üzemeltetésére

Jákó Község Önkormányzatának képviselő-testülete- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, és annak végrehajtására kiadott

145/1999. (X.01.) Kormányrendelet, valamint Jákó Község Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló 6/2012. (VI.08.) Önkormányzati rendelete valamint a 80/2016 (X.18) számú határozat alapján nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában lévő Jákó 77 Hrsz. alatt felvett „temető” megjelölésű kb 1,2 ha alapterületű köztemető 2017. február 01-től kezdődő 5 éves, 2022 január 31-ig tartó határozott időtartamú üzemeltetésére és fenntartására irányuló kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése céljából.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.december 23 12.00 óra

A pályázatokat a Jákó község önkormányzatánál,illetve annak címére (7525 Jákó Kossuth u 112) zárt borítékban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton. A borítékon kizárólag az ajánlattevő megnevezése és a „köztemető üzemeltetése’ szövegrész állhat.

A pályázatok elbírálására 2017. január 13 ig kerül sor.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai,pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázatnak az alábbi, kötelezően csatolandó mellékletei vannak:

1) Az üzemeltetés és fenntartás ellátására jogosító okmányok másolatai:

- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, hatályos társasági szerződése (alapító okirata) vagy egyéni vállalkozói igazolványa,

- temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély

- a 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben előírt egyéb hatósági engedélyek

- a nemleges köztartozásokról szóló adóigazolás (NAV, önkormányzati adóhatóság),

- felelősségbiztosítási szerződés vagy kötvény,

- kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezete, mely tartalmazza az 1999. évi XLIII. törvény 39. §-ban foglaltakat.

2) A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd-vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

3) A pályázó tevékenységének megismerésére alkalmas referenciák megjelölése.

4) A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendelkezik a temető törvényben és a Korm. rendeletben meghatározott jogszabályi engedélyekkel, az ott meghatározott képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel.

5) Üzleti terv.

6) A pályázatában mutassa be a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban:

- a szolgáltatás finanszírozásának rendjét, a szolgáltatás ellenértékének mértékére és a megfizetés módjára vonatkozó javaslatot, a közüzemi szerződési kötelezettség alanyait,

- a szolgáltatási tevékenységnek 2017. február 01-től az üzemeltető által javasolt díjainak mértékét,

- a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket,

- a temető üzemeltetésére vonatkozó fejlesztési elképzeléseket,

- a helyi ügyfélfogadás biztosításának módját,

- közüzemi költségek (hulladékszállítás) viselésének módját.

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi szolgáltatási feladatokat ellátása elvárandó :

- A köztemetőben lévő sírhelyek, sírbolt-helyek, urna kriptahelyek és urnafülkék kijelölése, értékesítése, dokumentálása.

- A sírhelyek és urnafülkék megváltási idejének, illetve azok lejáratának figyelemmel kísérése és dokumentálása, az exhumálható sírhelyekről nyilvántartás vezetése.

- A meg nem váltott sírhelyek felszámolása, az elrendelt exhumálás elvégzése, maradványok elhelyezése.

- Új sírhelyek kialakításához szükséges terület kijelölése és előkészítése (szükség szerint) az ezzel járó munkafolyamatok elvégzése.

- Biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét.

- Biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési

helyre való első temetést megelőzően-a szociális temetés kivételével-a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást.

- A temetkezési szertartások feltételeinek biztosítása.

- A temető védelmének biztosítása.

- Megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt.

- Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és eltemetésükhöz szükséges kellékek átvételéről.

- A temetőben folyó tevékenységek ellenőrzése.

- A temetések összehangolása.

- A temetőben folyó munkálatok nyilvántartása.

- A nyilvántartó könyvek naprakészen történő vezetése és megőrzése

- A temetkezési szolgáltatók részére térítés ellenében a temetkezések lebonyolításához szükséges létesítmények, berendezések biztosítása.

- Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást.

- Összegyűjti és elszállítja/elszállíttatja a hulladékot.

- Zöldterület gondozása, szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal a fű nyírása, díszfák, díszbokrok formálása, sövények nyírása, lombhullatók nyesése, permetezése, szükség szerint kivágása. Elvégzi a fagyökerek által okozott károk helyreállítási munkálatait.

- A sírkövek, egyéb építmények által előidézett, veszélyhelyzet megszűntetése érdekében értesíteni a hozzátartozókat.

- Ellenőrizni a temetőbe felállításra kerülő síremlékek műszaki tervrajzát, a ki-és beszállítási engedély alapján helyszíni ellenőrzést végez.

- Bármely vallás, felekezet, nemzetiség, etnikai csoport részére biztosítani a temetéssel szemben támasztott igényeket.

Egyéb kikötések:

A szolgáltató a létrejövő megállapodás ideje alatt folyamatosan köteles az alábbi nyilvántartásokat vezetni:

- Nyilvántartó könyv

- Temető térkép

-Sírbolt-könyv

- A más temetőben/ temetkezési emlékhelyen történő elhelyezésről szóló befogadó nyilatkozat alapján vezetett nyilvántartás

- A temetőn/temetkezési emlékhelyen kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatáról vezetett nyilvántartás

- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlőbánásmód elvét köteles tiszteletben tartani.

A közszolgálati szerződésben a pályázónak vállalnia kell, hogy:

1.mint Üzemeltető, minden év őszén (a novemberi Képviselő-testületi ülésen) beszámol a Képviselő-testületnek az elvégzett éves munkájáról, amelyet a Testület értékel, döntve arról, hogy az Üzemeltető teljesíti-e a szerződésében foglaltakat. Nem teljesítés esetén a Képviselő-testület jogosult a szerződés 90 napos határidővel történő felmondására.

2., Üzemeltetőként évente október 15-25 között, továbbá a húsvét ünnepét megelőző két hétben köteles általános temető-takarítást végezni

További információ a 70/4170666 telefonszámon, Horváth Anita polgármestertől kérhető.

Jákó 2016 november

Horváth Anita polgármester

Megosztás: